Support and information in other languages

English

We provide a free translation and interpretation service for non-English speaking customers. Call 131 450 and tell us your preferred language to connect to an interpreter.

We have translated information in your language on our website about: 

  • how we can help if you're having trouble paying your bills
  • assistance we can offer if you are experiencing or at risk of family violence
  • Family Violence Policy 
  • Customer Support Policy

You can request other translated information including our Customer Charter.

中文 / Chinese (simplified)

以其他语言提供的支持和信息

我们为非英语客户提供免费翻译和口译服务。请致电 131 450 并告诉我们您的首选语言,以便接通口译员。

我们已将下列信息翻译成您的语言,可在网站上查看:

•           如果您在支付账单时遇到困难,我们可以提供哪些帮助

•           如果您正在遭受或有可能遭受家庭暴力风险,我们可以提供的帮助

•           家庭暴力政策

•           客户支持政策

您可以索取其他语言版本的信息,包括我们的《客户章程》。

 

ελληνικά / Greek

Υποστήριξη και πληροφορίες σε άλλες γλώσσες

Παρέχουμε δωρεάν υπηρεσία μετάφρασης και διερμηνείας για μη αγγλόφωνους πελάτες. Καλέστε το 131 450 και πείτε μας τη γλώσσα που προτιμάτε για να συνδεθείτε με διερμηνέα.

Έχουμε μεταφράσει πληροφορίες στη γλώσσα σας στην ιστοσελίδα μας σχετικά με:

•           το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πληρωμή των λογαριασμών σας

•           τη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε εάν αντιμετωπίζετε ή κινδυνεύετε από οικογενειακή βία

•           Πολιτική κατά της Οικογενειακής Βίας

•           Πολιτική Υποστήριξης Πελατών

Μπορείτε να ζητήσετε άλλες μεταφρασμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Πελατών μας.

 

Italiano / Italian

Supporto e informazioni in altre lingue

Forniamo un servizio gratuito di traduzione e interpretariato per clienti che non parlano inglese. Chiama il 131 450 e indica la tua lingua per entrare in contatto con un interprete.

Sul nostro sito web trovi informazioni tradotte nella tua lingua sui seguenti temi:

•           come possiamo aiutarti se hai problemi a pagare le bollette,

•           l’assistenza che possiamo offrirti se stai subendo o sei a rischio di violenza familiare,

•           politica sulla violenza familiare,

•           politica sul supporto ai clienti.

Puoi richiedere altre informazioni tradotte, tra cui la nostra Carta dei consumatori.

 

Punjabi

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 131 450 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ:

•           ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

•           ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

•           ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨੀਤੀ

•           ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

Tiếng Việt / Vietnamese

Hỗ trợ và thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Chúng tôi cung cấp dịch vụ biên dịch và phiên dịch miễn phí cho khách hàng không nói tiếng Anh. Hãy gọi số 131 450 và cho chúng tôi biết ngôn ngữ ưa thích của quý vị để kết nối với thông dịch viên.

Chúng tôi đã dịch thông tin sang ngôn ngữ của quý vị trên trang mạng của chúng tôi về:

•           cách chúng tôi có thể giúp đỡ nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn

•           sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp nếu quý vị đang gặp phải hoặc có nguy cơ bị bạo hành gia đình

•           Chính sách Bạo hành Gia đình

•           Chính sách Hỗ trợ Khách hàng

Quý vị có thể yêu cầu dịch thông tin khác bao gồm Điều lệ Khách hàng của chúng tôi.